Gebruiksvoorwaarden

 1. OFFERTES

De offertes van ACROPAQ worden gemaakt zonder enige verplichting en onder voorbehoud van de beschikbaarheid of binnen de grenzen van de voorraad.
Ze zijn steeds vatbaar voor herziening. De offertes worden opgesteld exclusief belastingen (BTW-Bebat-Recupel-Auvibel) die steeds ten laste zijn van de koper.

2. BESTELLINGEN

Elke bestelling betekent de volledige aanvaarding zonder enig voorbehoud van de algemene voorwaarden van ACROPAQ die uitsluitend van toepassing zijn, niettegenstaande tegengestelde clausules van de koper. De bestellingen dienen schriftelijk (per email), of elektronisch (via de wesbite) of mondeling aan ACROPAQ te worden overgemaakt.

Eventuele geschillen worden beslecht op basis van geschreven en elektronische documenten. Bij gebreke van deze laatste, kan ACROPAQ niet in gebreke worden gesteld in geval van eventuele verkeerde interpretatie van de mondeling doorgegeven gegevens. Iedere bestelling verbindt de koper onherroepelijk. De voorschotten door de koper gestort, worden verrekend in de prijs van de bestelling.

3. LEVERINGSTERMIJNEN

Normaal wordt uw bestelling per koerier bij u bezorgd tijdens kantooruren. Voorraadartikelen worden in principe de volgende werkdag uitgeleverd, maar afhankelijk van het tijdstip van verwerking kan dit een dag extra kosten.

4.1. LEVERINGSKOSTEN

Zie 'leveringsinformatie'

5. KLACHTEN

Om geldig te zijn moet elke weigering of elke klacht binnen de acht dagen volgend op de levering per aangetekende brief worden gemeld aan ACROPAQ. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt, loopt deze termijn van acht dagen vanaf het ogenblik waarop deze het verzendingsbewijs of elk ander equivalent bewijs ontvangt. Bij gebrek hieraan, bij ontvangst van de factuur. De afwezigheid van elke betwisting conform hoger beschreven regels, geeft voor de koper aanleiding tot de onvoorwaardelijke aanvaarding zonder voorbehoud van de geleverde koopwaar, alsook van de factuur die conform deze levering werd opgesteld. Het gebruik van een deel van de levering leidt van rechtswege tot de erkenning van het geheel: de gebreken aan een deel van de levering geeft de koper niet het recht om de totale levering te weigeren. De aansprakelijkheid van ACROPAQ is uitgesloten voor de schade die de geleverde of gekochte koopwaar aan personen of goederen berokkent. ACROPAQ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken die hij niet kent of die niet opspoorbaar zijn en deze kunnen evenmin aanleiding geven tot een willekeurige eis tot schadevergoeding.

Transportschade en niet-conforme leveringen dienen binnen de 3 werkdagen per email of per fax aan ACROPAQ gemeld te worden.

6. BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onze facturen zijn te betalen binnen de 8 dagen na ontvangst en zonder disconto, tenzij anders vermeld op de factuur. Klachten, zelfs gegronde, veranderen niets aan de betalingsplicht. Op alle facturen die niet zijn betaald op de vervaldatum, zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1,5% per maand worden aangerekend, te beginnen vanaf de factuurdatum. Eveneens zal in dat geval het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning vermeerderd worden met 18% van het totale factuurbedrag, met een forfaitair minimumbedrag van 60 EURO exclusief BTW. Het niet-betalen van één enkele factuur op de vervaldag, machtigt ACROPAQ van haar debiteur onmiddellijke betaling te eisen van het integrale, nog openstaande saldo en geeft ACROPAQ het recht om alle lopende orders en bestellingen eenzijdig, zonder vormvereisten, te verbreken, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht op schadevergoeding. De geleverde goederen en het gebruikte vervoers- en verpakkingsmateriaal blijven eigendom van ACROPAQ tot op de dag van volledige betaling door de koper. Alle eventuele kosten van revindactie zijn ten laste van de koper. De koper dient ACROPAQ schriftelijk en voorafgaandelijk te verwittigen indien goederen en/of vervoers- en verpakkingsmateriaal geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. De koper zal aansprakelijk zijn indien hij de verhuurder niet heeft gewezen op het eigendomsvoorbehoud dat er bestaat in hoofde van ACROPAQ.

7. PRODUCT GARANTIE

ACROPAQ verleent aan de eindgebruiker een productgarantie van 2 jaren vanaf zijn aankoopdatum, onder voorbehoud van uitzonderlijke slijtage en verkeerdelijk gebruik.
De product garantie wordt beperkt tot 6 maanden voor herlaadbare batterijen. Voor verbruiksartikelen wordt geen garantie verleend.

ACROPAQ verleent aan de wederverkoper product garantie tijdens max. 3 jaren na levering aan de wederverkoper, met uitzondering van herlaadbare batterijen en verbruiksartikelen. Dit betekent dat de wettelijke product garantie van 2 jaar ten laatste 1 jaar na levering aan de wederverkoper begint te lopen.

Alle RMA aanvragen voor defecten onder garantie en herstellingen dienen ingebracht via de website www.acropaq.com alvorens de goederen naar ACROPAQ te versturen. Geretourneerde goederen zonder RMA nummer kunnen niet door ACROPAQ behandeld worden.

8. BEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van ACROPAQ bevoegd.